當{ Ec@145 ЉEC{@134 }@102 p@75
فE@104 AE@10 W{@83 ̈{@101
OZ{@29 NE{@72 ct@69 EEwZ@259
wEewZ@231 ӁE낤E{wZ@15 @z@118 ̋當{@162
Î{ ۈ珊@124 Vl{@241 Qҕ{@52 ̕{@98
a@@248 fÏE@@281 ی@27 ̈Î{@10
YƎ{ @678 E{@81 h{@185 Ǝ{@437
ʐM{@19 ʎ{@68 ʎ{@22 HEq@107
_ѐY{@5 ̎YƎ{@29
s{ @145 ۈhЎ{@26 ‹ۑS{@10 ̍s{@43
Z ˌZ@1170 wEZ@403 wZ@112 wZ@23
hɁE@22 ̏Z@829
̑ ݔ֌W{@14 ̑@224