當{ Ec@146 ЉEC{@133 }@102 p@75
فE@103 AE@10 W{@83 ̈{@101
OZ{@29 NE{@72 ct@69 EEwZ@257
wEewZ@230 ӁE낤E{wZ@15 @z@120 ̋當{@163
Î{ ۈ珊@126 Vl{@241 Qҕ{@52 ̕{@99
a@@250 fÏE@@281 ی@27 ̈Î{@10
YƎ{ @682 E{@81 h{@185 Ǝ{@436
ʐM{@19 ʎ{@68 ʎ{@22 HEq@108
_ѐY{@5 ̎YƎ{@29
s{ @149 ۈhЎ{@26 ‹ۑS{@10 ̍s{@43
Z ˌZ@1177 wEZ@404 wZ@115 wZ@23
hɁE@23 ̏Z@828
̑ ݔ֌W{@14 ̑@228