當{ Ec@147 ЉEC{@138 }@100 p@77
فE@104 AE@10 W{@85 ̈{@104
OZ{@30 NE{@72 ct@70 EEwZ@265
wEewZ@235 ӁE낤E{wZ@16 @z@121 ̋當{@166
Î{ ۈ珊@124 Vl{@244 Qҕ{@53 ̕{@101
a@@260 fÏE@@287 ی@28 ̈Î{@11
YƎ{ @691 E{@86 h{@191 Ǝ{@443
ʐM{@20 ʎ{@71 ʎ{@22 HEq@111
_ѐY{@5 ̎YƎ{@29
s{ @149 ۈhЎ{@27 ‹ۑS{@10 ̍s{@41
Z ˌZ@1203 wEZ@412 wZ@112 wZ@23
hɁE@23 ̏Z@866
̑ ݔ֌W{@14 ̑@224